Požadavky NÁRODNÍHO PAMÁTKOVÉHO ÚŘADU na výměnu špaletových oken v historických objektech a historicky chraněných zónách. V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte, máme bohaté zkušenosti s výměnou špaletových oken včetně komletního výřízení povolení na NPÚ.

zpráva NPÚ:

 • Špaletová okna jsou významnou součástí architektonického dědictví. Toto dědictví je vážně ohroženo rezignací na užívání odpovídajících materiálů a architektonických forem. Smyslem památkové ochrany je proto snaha ovlivňovat podobu nových oken a dveří ve prospěch zachování adekvátní architektonické podoby.

 

Posouzení návrhu na výměnu oken u památkově chráněných staveb zahrnuje dva kroky:

 • ověření hodnoty existujících oken a rozhodnutí, zda je přijatelné je odstranit

 • teprve pokud požadavek na zachování existujících oken není opodstatněný nebo přiměřený, může následovat posouzení návrhu nového řešení.

 

Při zvažování záměru obnovy oken je vhodné respektovat následující zásady:

 • snažit se o zachování vzorků hodnotných příkladů tam, kde zachování celého souboru není reálné

 • pokud mají být měněna novodobá okna, která jsou z hlediska architektury dotčené stavby závadou, preferovat pro nová okna návrat k památkově adekvátní formě

 • snažit se o prohloubení poznání průzkumy a dokumentací

 • vyloučit nejen plastová okna, ale všechna okna, která svým provedením nejsou kompatibilní s ochranou kulturně-historických hodnot architektonického dědictví

 • u nových oken respektovat adekvátní architektonickou formu, materiál a zpracování

 • konstrukce a vnější podoba okna spolu neoddělitelně souvisejí. Vzhled okenního rámu a křídel není tvořen pouze členěním a průřezem (profilací) prvků, ale také konstrukcí a způsobem otvírání. Dvojitá okna s vnějšími křídly ven otvíravými vypadají jinak než jeden rám s dvojsklem a s možností sklápění

 • návrh nového okna proto není správné omezovat  pouze na materiál a členění, ale je potřeba zabývat se i konstrukcí, způsobem otvírání, profilací, zasklením, kováním, detaily, povrchovou úpravou a barevností

 • preferovat zachování špaletových oken

 • při zvažování osazení nových těsných oken se zabývat zároveň s náhradním způsobem zajištění větrání. Nedostatečné provětrání vede k problémům z hlediska hygieny vnitřního prostředí. Dokonalé utěsnění obytného prostoru s plynovým spotřebičem, např. karmou, může mít tragické důsledky. Odborníci v souvislosti osazením těsných oken preferují nucené větrání.

 

Materiálové řešení

Pro architektonické dědictví je užívání tradičních materiálů charakteristické. Je součástí jeho kulturní hodnoty. Tak jako obraz malovaný olejem nelze plnohodnotně nahradit fotografií imitující olejový obraz, tak pro zachování architektonického dědictví není možné rezignovat na užívání dřeva, kamene, pálené krytiny a dalších materiálů, ze kterých byly památky v minulosti postaveny a kterými byly udržovány po dobu své existence. Soudobé materiálové alternativy mohou být srovnatelné funkčně, ale z hlediska památkové péče má užití tradičního materiálu hodnotu samo o sobě a je v principu nenahraditelné.

 

Proč nejsou v historickém prostředí vhodná plastová okna?

 • Užití tradičního materiálu a jeho odpovídající zpracování má z hlediska památkové péče hodnotu samo o sobě, a mělo by proto být preferováno. Plastová okna tomuto základnímu požadavku péče o architektonické dědictví nevyhovují.

 • Nevhodnost plastových oken nespočívá pouze v odlišném materiálu, ale také v konstrukci a charakteristických detailech. I když se užívané typy oken v minulosti často opakovaly, přesto jsou různorodé, mívají různou profilaci a individuální výzdobné prvky. I v případě, že konkrétní systém plastových oken lze doplnit profilací, neznamená to, že tímto způsobem lze dosáhnout shodného profilu s jakoukoliv předlohou. Zhotovení tvarově shodných prvků v systému plastových rámů by totiž vyžadovalo výrobu atypických výrobků na zařízeních v principu koncipovaných na sériovou výrobu, což není reálné. Dále je třeba vzít v úvahu, že vzhled okna není tvořen pouze průřezem (profilací) prvků, ale i konstrukcí a způsobem otvírání. Plastové rámy představují systém, pro který jsou způsob otvírání a s ním spojené detaily příznačné. Tento systém je v zásadě odlišný od podoby tradičních okenních rámů. Pro dosažení charakteristických vlastností systémů plastových oken jsou potřeba masivnější průřezy. Členění nevychází z konstrukce vyžadující dělení křídel příčlemi pro zasklení jednotlivými tabulkami, toto členění je pouze formálně napodobováno dekoračními lištami. Okna se pohledově neuplatňují pouze zvenku, ale jsou vnímána rovněž z interiéru. V této souvislosti je vhodné připomenout mimo jiné otázku kování. Konečně je třeba zmínit odlišnou povrchovou úpravu a odlišný způsob stárnutí. Všechny tyto systémové odlišnosti mají dopad na vzhled okenního rámu. Předpoklad, že plastová okna mohou vypadat shodně jako tradiční okno, není reálný. Stejně nevhodná jsou ale  i dřevěná nebo kovová okna, pokud mají podobné detaily jako okna plastová (průřezy a profilace, způsob otvírání, detaily).

 • Pro historické stavby bývají z hlediska izolačních schopností obvykle výhodnější špaletová okna než jeden rám. Zachování špaletových oken je u historických staveb důležité i z hlediska architektonického, protože na rozdíl od jednoduchého rámu působí prostorově. Pro nezanedbatelnou část architektonického dědictví budou z památkového hlediska adekvátní vnější rámy s křídly ven otvíravými. Provedení špaletového okna nebo okna s křídly ven otvíravými v technologii plastových rámů nejenže není reálné, ale nemělo by ani smysl o ně usilovat, protože uvedené architektonické formy negují výhody předmětného systému. Forem, které jsou pro zachování architektonického dědictví potřebné, ale které nejsou v technologii plastových rámů dosažitelné, je více. Těžko si například představit plastová okna v souvislosti s lidovou architekturou.

 • Památková péče by měla být srozumitelná a předvídatelná. To znamená, že srovnatelné příklady mají být posuzovány podle shodných kritérií. Připuštění plastových oken do prostředí památkových rezervací a zón je veřejností vnímáno jako precedens. Rozdílné posouzení takové úpravy v jiném případě, i když bude objektivně zdůvodněno rozdílnou individuální situací toho kterého objektu, může být předmětem sporů. Předmětem památkové ochrany je v případě památkových rezervací a zón prostředí historického sídla, na kterém se podílejí i méně hodnotné budovy. Celková hodnota prostředí, pro kterou je území památkově chráněno, a vhodnost uplatňování shodného názoru na celém území památkově chráněného celku jsou důvodem, proč není žádoucí plastové rámy připouštět ani u staveb, jejichž individuální památková hodnota není významná.

 

Význam špaletových oken

Z architektonického hlediska má velký význam zachování špaletových (dvojitých) oken, protože působí na rozdíl od jednoduchých rámů prostorově. Jednoduché okno s dvojsklem není z hlediska vzhledu fasády plnohodnotnou náhradou dvojitého okna, ani pokud má shodné členění. Vedle architektonických předností dvojitých oken je třeba upozornit i na jejich příznivější zvukovou izolaci.

zdroj: NARODNÍ PAMATKOVÝ ÚSTAV

další novinky